NLFR

Platform over architectuur, interieur- & landschapsarchitectuur

STANDAARD PUBLICATIEVOORWAARDEN VOOR BIJDRAGEN AAN PRINT- EN ONLINE UITGAVEN VAN LOUWERS MEDIAGROEP

Definities 
Bijdrage: de door de auteur ingeleverde tekst, inclusief eventueel door de auteur bij zijn bijdrage geleverde foto’s, tekeningen of andere illustraties, tenzij het auteursrecht op de illustraties uitdrukkelijk door de auteur is voorbehouden bij de levering

Auteur: degene die de bijdrage, al dan niet op verzoek van de uitgever, ter publicatie aan de uitgever heeft aangeboden

Uitgever: Louwers Mediagroep

Uitgave: editie van een al dan niet elektronisch vakblad of daarmee vergelijkbare publicatie;
hiermee wordt gelijkgesteld een website die of elektronisch platform dat al dan niet
gerelateerd is aan een vakblad

De bijdrage 
De auteur houdt zich aan het tijdschema, de auteursrichtlijnen en de verdere aanwijzingen van de uitgever of de persoon die handelt namens deze.

De bijdrage geldt als geaccepteerd wanneer deze naar het oordeel van de door de uitgever aangestelde redactie voldoet aan de gestelde of gebruikelijke kwaliteit en voorwaarden.

Wanneer de bijdrage niet op tijd wordt ingeleverd of niet wordt geaccepteerd en niet wordt gepubliceerd, kan de uitgever volstaan met een mededeling aan de auteur. De uitgever is dan niet gehouden tot betaling van een eventueel aan de (voorgenomen) publicatie verbonden honorarium.

Auteursrechten en exploitatie
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent de auteur door het inleveren van zijn bijdrage aan de uitgever een algehele en voortdurende licentie om de bijdrage te publiceren in gedrukte of elektronische vorm in uitgaven van Louwers Mediagroep Daarnaast heeft de uitgever het recht de bijdrage geheel of gedeeltelijk te exploiteren of te laten exploiteren in druk en/of in digitale vorm, al dan niet in combinatie met werken van derden, bijvoorbeeld door middel van een databank, online of offline voor gebruik ter beschikking gesteld aan derden, hierna te noemen de exploitatierechten.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vloeit voor de uitgever uit de exclusieve licentie met betrekking tot de bijdrage tevens het recht voort derden toestemming te verlenen een uitgave van de bijdrage geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, waaronder reproductie en terbeschikkingstelling aan derden, voor compilatiewerken zoals readers en knipselkranten, hierna te noemen de nevenrechten.

De auteur staat er jegens de uitgever voor in dat hij het volledige auteursrecht op de bijdrage bezit en dat hij met zijn bijdrage geen rechten van derden schendt. De auteur vrijwaart de uitgever tegen alle vorderingen van derden wegens de uitgave van de bijdrage. In geval van illustraties omvat deze garantie en vrijwaring tevens eventueel afgebeelde door de Auteurswet beschermde werken of personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen bij of voor de inlevering van de desbetreffende illustratie(s).

De uitgever is gerechtigd om delen van de bijdrage in redelijkheid aan te wenden voor doeleinden van promotie voor de uitgave.

Voor naamsvermelding gelden de regels en/of gebruiken van de desbetreffende uitgave.
Indien de auteur zijn bijdrage geheel of gedeeltelijk opnieuw wenst te publiceren, is dit toegestaan zolang de exploitatiebelangen van Louwers Mediagroep daardoor niet worden geschaad. De auteur onthoudt zich van medewerking aan publicaties of reproducties van zijn bijdrage die de uitgave van zijn werk concurrentie aandoen, tenzij de uitgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Honorering
Eventuele honorering van de bijdrage wordt vastgesteld door de uitgever. De uitgever deelt eventuele honorering en de wijze van betaling daarvan tijdig mede aan de auteur. Voor zowel de exploitatierechten als de nevenrechten geldt dat de baten die de uitgever uit deze exploitatievormen ontvangt, is verwerkt in het honorarium.

De auteur heeft recht op een presentexemplaar van de uitgave waarin zijn bijdrage in eerste instantie is opgenomen.

De auteur vult, indien de uitgever daarom verzoekt, de door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie en/of de Belastingdienst te verstrekken verklaring inzake zelfstandigheid of een daarmee vergelijkbare verklaring ten minste jaarlijks in ter vaststelling of de uitgever gehouden is premies voor de sociale verzekeringen en/of loonbelasting in te houden op het overeengekomen honorarium. De uitgever is gerechtigd om betaling van het honorarium op te schorten zolang die verklaring niet of niet naar behoren door de auteur is ingevuld. De auteur is verplicht om, indien zich in het kader van voornoemde verklaring wijzigingen voordoen, de uitgever daarvan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. De uitgever is gehouden aan de uitvoeringsinstelling voor de sociale zekerheid en de Belastingdienst opgave te doen van aan de auteur betaalde honoraria.

Indien de auteur gebruik heeft gemaakt van werk van derden, waarvoor de uitgever betalingen aan derden moet verrichten, komen deze kosten voor rekening van de auteur, tenzij de uitgever hiervan vooraf op de hoogte was (gesteld) en andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Materiaal 
De uitgever verplicht zich de nodige zorg te betrachten ten aanzien van het hem door de auteur ter beschikking gestelde materiaal. De auteur verplicht zich een duplicaat van het origineel aan te houden en indien nodig op verzoek van de uitgever toe te zenden.

De rechtsverhouding
De uitgever is bevoegd haar exploitatierechten met betrekking tot de bijdrage aan een derde over te dragen, mits deze derde de door de uitgever aangegane verplichtingen jegens de auteur nakomt.

Afwijkingen van deze algemene publicatievoorwaarden zijn slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen en zijn slechts van toepassing op de desbetreffende bijdrage.

Eventuele algemene voorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van toepassing worden verklaard.

Deze publicatievoorwaarden blijven de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover de afwikkeling daarvan dit redelijkerwijs met zich meebrengt, zoals in geval van rechtsgeldig aan derden verleende rechten, het op niet-exclusieve basis kunnen voortzetten van de exploitatie van historisch (archief)materiaal als onderdeel van de uitgave waarvan de bijdrage deel uitmaakte en in geval van verveelvoudiging en/of openbaarmaking door derden, waarbij gebruik is gemaakt van de door de uitgever rechtsgeldig in het verkeer gebrachte uitgave.

Op alle afspraken tussen auteur en de uitgever met betrekking tot de bijdrage is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Louwers Mediagroep

Domein de Herten
Hertsbergsestraat 4
8020 Oostkamp, België

+32 50 36 81 70
[email protected]

Volg ons

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details