Tagarchief: Gebouwbeheersysteem

Als we het zoveelste regeltje nodig hebben, laat het dan ‘systeemdenken’ zijn

Businessman holding renewable energy sketch
Lees het gehele artikel

‘Systeemdenken’ zou namelijk ‘de’ manier van benadering moeten zijn. Onder ‘systeemdenken’ verstaat Techlink een holistische benadering van de (regelgeving met betrekking tot de) energietransitie.

Een stabiel regelgevend investeringsklimaat is post-covid meer dan ooit van groot belang om de verdere groei van duurzame energie te bestendigen en de 2030-2050 doelstellingen te bereiken.

De recente debatten rond de wijziging van de DNB-tarifering zijn een illustratie van de te gefragmenteerde aanpak. Net zoals de provinciale taxen op PV-installaties van bedrijven, verschillende RESCert voorwaarden in de verschillende gewesten of zelfs het constante nijpende tekort aan technisch opgeleide installateurs.

Een stabiel regelgevend investeringsklimaat is post-covid meer dan ooit van groot belang om de verdere groei van duurzame energie te bestendigen. (Beeld: ra2studio)

Stabiele nettariefstructuur, ook voor PV

Als antwoord op de consultatieronde van de VREG over de tariefmethodologie voor kleine afnemers, werd herhaald dat het ontwerp van een stabiele en toekomstbestendige tariefstructuur voor het distributienet voor Techlink een belangrijke invalshoek dient te zijn. Elke nieuwe tariefstructuur beïnvloedt namelijk de investeringsbereidheid in kleinschalige PV, warmtepompen, WKK, elektrische voertuigen en/of vraagsturing en decentrale opslag.

Want het is algemeen bekend dat investeerders, en waarschijnlijk de residentiële nog meer dan B2B, afhaken wanneer dit kader constant wijzigt. De burger overtuigen te ‘handelen’ richting de 2030-2050 doelstellingen is op zich al een zeer grote communicatieve uitdaging.

Techlink vraagt dan ook nog steeds dat de VREG en de Vlaamse minister bevoegd voor energie zorgen voor meer coherentie en afstemming in het investeringskader voor decentrale energieproductie en vraagbeheer. Kortom, hier komt het opnieuw neer op ‘systeemdenken’.

Het potentieel van PV-installaties op grote daken is nog steeds groot. (Beeld: ©xiaoliangge – stock.adobe.com)

Provinciale taxen op PV-installaties

Het gefragmenteerde beleid is een onnodige horde in wat een rechte lijn naar de eindmeet zou moeten zijn. Een probleem dat al enkele jaren aansleept is het feit dat iedere provincie individueel belastingen kan heffen op gebruikte oppervlaktes van kelders, zolders en daken. De provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen interpreteren deze belasting echter zo dat ze ook van toepassing is op PV-installaties op bedrijfsdaken. Nodeloos te zeggen dat dit indruist tegen andere boodschappen van diezelfde overheden ter promotie en ondersteuning van decentrale hernieuwbare energieproductie. 

Het potentieel van PV-installaties op grote daken is nog steeds groot (kijken we maar naar de cijfers van 2019), en om dit verder optimaal te benutten is er ook hier dringend een eenduidig – en geen gefragmenteerd, soms zelfs tegenstrijdig – signaal nodig opdat elkeen aan de kar kan/wil trekken om de 2030-2050 ambities te realiseren. 

Gewestelijke regel/middelmatigheid

Installateurs die zowel op grondterrein van Vlaanderen, Brussel en Wallonië opereren – en zo zijn er velen – zien vaak door de bomen het bos niet meer met verschillende wetgevende kaders in de verschillende gewesten. Wanneer de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regelgever dit niet consequent doen in dezelfde aangehouden richting, wordt deze uitdaging praktisch erg bemoeilijkt. Denken we maar aan het RESCert certificatiesysteem.

(Beeld: ©everythingpossible – stock.adobe.com)

Mooie ambitie, maar niet (voldoende) gekaderd

De recente ambitie van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters om deze legislatuur 30.000 nieuwe laadpalen te realiseren, is eveneens iets waar de sector op zich enthousiast over kan zijn. Maar ook hier kijken ze wel reikhalzend uit naar de bredere toekomstbestendige visie waarin deze doelstelling gekaderd kan worden. Vanuit de installatiesector vraagt Techlink dan ook specifiek aandacht voor de installateur van de toekomst: onderwijs en opleidingen moeten inspelen op deze nieuwe doelstellingen. Met andere woorden: laat ons streven naar het betrekken van een maximaal aantal installatiebedrijven in de energietransitieprojecten om onder andere deze concrete ambitie waar te maken.

Conclusie

Installateurs zijn vragende partij voor een stabiel wetgevend kader dat rekening houdt met het volledige ecosysteem en realiseerbaar is op het terrein. Alleen dan zullen de (economische) kansen die de energietransitie met zich meebrengt optimaal kunnen benut worden.    

Nieuw gebouwbeheersysteem maakt shoppingcentrum toekomstbestendig

Gent Zuid 08 kopiëren
Lees het gehele artikel

Al zeer vroeg werd daarom ingezet op gebouwautomatisering om alle technieken optimaal te laten samenwerken. Het systeem was echter dringend aan een update toe. Een kolfje naar de hand van DTplan dat resoluut koos voor de open technologie van Beckhoff Automation om het gebouw toekomstbestendig te maken.

Het Urbiscomplex is een multifunctioneel complex in Gent dat naast het winkelcentrum Shopping Gent Zuid ook kantoren, appartementen en een ondergrondse parking huisvest. Het winkelcentrum zelf is in handen van AG Real Estate, vastgoeddochter van AG Insurance en vastgoedadviseur van Ageas. Momenteel beheert deze specialist in vastgoed acht shoppingcentra, goed voor ongeveer 300.000 vierkante meter aan zeer aantrekkelijke handelsruimte. “Om te blijven voldoen aan de verwachtingen van retailbezoekers, wilden we het gebouwautomatiseringssysteem vernieuwen. De grootste struikelblokken waren het nog vinden van wisselstukken voor componenten die uit 2004 dateerden en de geslotenheid van het systeem. Nieuwe technieken integreren was bijgevolg onmogelijk”, vat facility manager Yonoi Van der Jeugt de voornaamste uitdagingen samen.

Het Urbiscomplex is een multifunctioneel complex in Gent dat naast het winkelcentrum Shopping Gent Zuid ook kantoren, appartementen en een ondergrondse parking huisvest.

Geen hinder voor shoppingcentrum

Van der Jeugt: “In eerste instantie wilden we wat we hadden eigenlijk gewoon vervangen. Zonder extra toeters of bellen om de kosten onder controle te houden. Maar dan wel een open in plaats van een gesloten systeem, zodat we alle mogelijke data eruit konden halen om het gebruik te optimaliseren. Als er dan in een latere fase toch nieuwe technieken geïntegreerd zouden worden, moest dat
eenvoudig kunnen gebeuren. De belangrijkste eis was evenwel dat de installaties operationeel moesten blijven gedurende de werken. Onze klanten mochten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.” Uiteindelijk ging het project naar DTplan uit Izegem. “Misschien niet de grootste naam die ertussen zat. Maar ze hadden wel het best aansluitende verhaal: een oplossing die zo goed als geen nieuwe bekabeling zou nodig hebben, veel hardware kon hergebruiken en een zeer flexibele mindset”, herinnert Van der Jeugt zich.

Alle technologie en technieken worden samengebracht in één punt. Zo zijn ze makkelijk te visualiseren en te beheren.

Keuze voor openheid

Voor DTplan was meteen duidelijk dat Beckhoff technologie de meest toekomstbestendige oplossing voor Shopping Center Zuid zou zijn. “Het TwinCAT systeem dankt zijn grote aantrekkingskracht net aan zijn openheid”, weet sales specialist Jonas Lybeer. “Het is een vrij programmeerbaar gebouwbeheersysteem waar alle technologie en technieken samengebracht worden in één punt. Zo zijn ze makkelijk te visualiseren en te beheren. Bovendien kunnen er nieuwe kaarten toegevoegd worden op elk eiland, wat een plus is wanneer er nieuwe technieken toegevoegd of gekoppeld moeten worden.” Vandaag zit er al heel wat vervat in het systeem: verlichting, koeling en verwarming, liften, koeltorens, luchtfilters, warmtenet van Stad Gent, enzovoort. De basis van het nieuwe concept is de CX2030 embedded pc. “Een krachtige oplossing die alle huidige noden van Shopping Center Zuid afdekt en veel ruimte laat voor uitbreiding. Ik schat dat we nog geen tien procent van zijn mogelijkheden benutten”, geeft DTplan senior system integrator Jordi Demarest aan. Om geen nieuwe kabels nodig te hebben en tegelijk de continuïteit van de installatie te garanderen, bleef de originele busbekabeling in gebruik.

Om geen nieuwe kabels nodig te hebben en tegelijk de continuïteit van de installatie te garanderen bleef de originele busbekabeling in gebruik.

Flexibiliteit maakt het verschil

“De flexibiliteit die we al voelden bij de eerste kennismaking bleek in dit renovatieproject een cruciale eigenschap. Welke problemen er ook opdoken, er werd telkens met ons meegedacht om een zo constructief mogelijke oplossing te vinden.” De samenwerking zal dan ook nog verder lopen in de toekomst. “Een gebouw leeft en dan heb je een beheersysteem nodig dat zich voortdurend kan aanpassen aan die veranderingen. DTplan zal hier jaarlijks onderhoud op voorzien en tegelijk ook voorstellen doen om het verder te optimaliseren, bijvoorbeeld richting meer energie-efficiëntie. De basis daarvoor is gelegd met de Beckhoff technologie die al even open en flexibel werkt”, besluit Van der Jeugt.